KZ NSZZ Solidarność UJK

Zasiłki i zapomogi

Na podstawie Uchwały KZ NSZZ „Solidarność” UJK z dnia 14 marca 2012 w w sprawie wysokości zasiłków statutowych i zapomóg związkowych wysokość zasiłków statutowych dla członków związku obowiązujących w UJK wynosi:

 • 300 zł z tytułu urodzenia dziecka
 • 600 zł z tytułu zgonu członka związku
 • 400 zł z tytułu zgonu członka rodziny

natomiast wysokość zapomogi związkowej dla członka związku wynosi:

 • minimalna 100
 • maksymalna 200 zł.

 

Zapomogę przyznaje się nie częściej, niż raz w roku, w razie posiadania środków finansowych na ten cel.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 5 XIX KZD ws. działałalności finansowej związku zm. uchwałą nr 7 XXI KZD obowiązują następujące zasady przyznawania zasiłków i zapomóg:

 • zasiłek z tytułu urodzenia dziecka wypłaca się członkowi Związku na każde urodzone dziecko (również na dziecko urodzone martwe); w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko zasiłek wypłacany jest w podwójnej wysokości
 • zasiłek z tytułu adopcji dziecka wypłaca się członkowi Związku na każde adoptowane dziecko
 • zasiłek z tytułu śœmierci członka Związku wypłacany jest tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie bądącej członkiem Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka Związku
 • zasiłek z tytułu śœmierci członka rodziny wypłacany jest wszystkim uprawnionym członkom Związku, w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teœściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek
 • członek Związku nabywa prawa do zasiłku po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależnośœci do NSZZ “Solidarność
 • uprawnienia do zasiłków ustala się na podstawie przedłożonych przez uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów (akt urodzenia, akt zgonu, dokument okreśœlający stopień pokrewieństwa), a w przypadku ich braku – na podstawie złożonego oœświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku
 • wysokość wypłacanych zasiłków ustalana jest na dzień zaistnienia zdarzenia uprawniającego do zasiłku
 • zapomogi mogą być wypłacane członkom Związku w miarę posiadanych śœrodków, przy zachowaniu zasady samowystarczalnośœci finansowej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.